Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Sao em nói mãi ngày xưa
Lúc ấy đơn giản tình người ấm êm
Que kem hai đứa ăn chung
Hè phố dạo bộ riêng hai đữa mình
Ở đâu cũng thấy cái tình
Sẻ chia vất vả nụ cười trao nhau
Bây giờ đến một câu chào
Cũng nhuộm cơ chế thị trường đó em